Stanovy Svazu brannosti z.s.

I.

Základní ustanovení

Svaz brannosti z.s. (dále v textu jen SB) je nástupcem občanského sdružení Svaz brannosti založeného 5.5.1995, dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a registrovaného na Ministerstvu vnitra pod číslem VSC 1 – 11714/92 –R. IČ:
Občanské sdružení i jeho pokračovatel spolek Svaz brannosti z.s. se považují za ideové pokračovatele stejnojmenné organizace založené 27. 10. 1945 dekretem prezidenta republiky Dr. Edvardem Benešem a zrušené protiústavním zákonem č. 138 ze dne 11. 5. 1949.
Jde o samosprávný a dobrovolný svazek členů provozujících střelecký sport a branně sportovní aktivity.

II.

Název a sídlo spolku

Název spolku je Svaz brannosti z.s. Sídlo SB je v Prostřední 792, 253 01 Hostivice.

III.

Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost

SB sdružuje členy spolku za účelem provozování střeleckého sportu a branně sportovních aktivit.

SB může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

IV.

Členství ve spolku

Druhy členství: SB má řádné a čestné členy.

Řádným členem SB se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností SB.
Členství v SB se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního zástupce. O přijetí člena vždy rozhoduje členská schůze na návrh výboru.
Členství v SB zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena nebo ukončením činnosti SB.

Návrh výboru na vyloučení člena schvaluje členská schůze nadpoloviční většinou. Za důvod k vyloučení člena se považuje dlouhodobé neplnění členských povinností a pravomocné odsouzení za násilný nebo majetkový trestný čin zejména za porušení zákona o zbraních a střelivu.

Čestným členem může být pouze fyzická osoba, která se svou činností zasloužila o činnost SB nebo která dosáhla významného úspěchu ve střeleckém sporu. Čestný člen je navrhován výkonným výborem a o jeho přijetí hlasuje členská schůze. Čestný člen nemá hlasovací právo a neplatí členské příspěvky. Nemá povinnost účastnit se akcí SB, které jsou vyhlášeny jako povinné. K udělení čestného členství je nutný souhlas osoby, které bylo uděleno.
Čestné členství zaniká stejně jako členství řádné

SB vede seznam členů, ve kterém předseda nebo pověřený člen výboru provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Seznam členů je neveřejný a nepřístupný. Každý člen má právo nahlédnou do svého záznamu.

V.

Práva a povinnosti členů vůči spolku a způsobu určení, jak budou práva a povinnosti vznikat

Základním právem a povinností člena je účast na členské schůzi, na střelbách (střelbou se rozumí společný trénink SB, závody organizované SB nebo účast v závodech jménem SB).

Povinností člena je uhradit včas členské poplatky, jejíž výši každoročně určí výbor a schvaluje členská schůze. Členské poplatky jsou splatné do dubna toho roku, za který se platí. Nově přijatý člen zaplatí příspěvky za celý kalendářní rok ve kterém byl přijat.

VI.

Organizace svazu brannosti

Orgány SB jsou statutární orgán a nejvyšší orgán.

Statutárním orgánem SB je tříčlenný výkonný výbor. Výkonný výbor tvoří předseda, místopředseda a člen výboru. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem SB samostatně jako statutární zástupce. Členy výboru volí členská schůze na pětileté volební období.

Nejvyšším orgánem SB je členská schůze, kterou svolává statutární orgán dle potřeb spolku, nejméně však 1x do roka. Členská schůze je schopná usnášení za účasti nadpoloviční většiny členů. Každý člen má jeden hlas. Čestný člen nehlasuje.

VII.

Majetek a hospodaření

Zdrojem majetku jsou především členské příspěvky, dále dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů, granty a dary.
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované je-li provozována.

Majetek SB je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého i jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s nim rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.

V případě zrušení SB bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem podobným SB.

Hospodaření spolku je upraveno vnitřním předpisem. Nejméně jednou ročně výbor předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření.

VIII.

Zrušení spolku

Spolek zaniká:
1. Usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem.
2. Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách stanoveno jinak, řídí se spolek zákonem č. 89/2012 Sb. Nový Občanský zákoník v platném znění a zákonem 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, v platném znění.

Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
Stanovy byly přijaty usnesení členské schůze dne 16.1. 2016 a v plném rozsahu nahrazují stanovy z roku 1992.

16.1.2016 MUDr. Rudolf Feuereisl, CSc, předseda